Lecture- 1 || Current Affairs || रट लो 1. वर्ष का पहला रट लो ….. || Ravi P. Tiwari

Lecture- 2 || Current Affairs || रट लो – 2 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 3 || Current Affairs || रट लो – 3 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 4 || Current Affairs || रट लो – 4 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 5 || Current Affairs || रट लो – 5 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 6 || Current Affairs || रट लो – 6 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 7 || Current Affairs || रट लो – 7 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 8 || Current Affairs || रट लो – 8 || Ravi P. Tiwari

#रट लो – A ।। सामान्य अध्ययन ।। महत्वपूर्ण GS सार प्रश्नोत्तर श्रृंखला -Ravi P. Tiwari

#रट लो – B ।। सामान्य अध्ययन ।। महत्वपूर्ण GS सार प्रश्नोत्तर श्रृंखला -Ravi P. Tiwari

Lecture- 9 || Current Affairs || रट लो – 9 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 10 || Current Affairs || रट लो – 10 || Ravi P. Tiwari

Lecture- 11 || Current Affairs || रट लो – 11 || Ravi P. Tiwari